نشانی: تهران، آزادراه تهران-قم (بزرگراه خلیج فارس)، 5 کیلومتر بعد از فرودگاه امام، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ 3

تلفن:

021-56231414

021-56231415

021-56231416

فکس:

021-56235810

ارسال سفارشات:

or [a] katibehafra.com

در آدرس ایمیل [a] را با @ جایگزین نمایید.

Address: 3rd Golbarg St., Narenjestan Blvd, ShamsAbad Industrial City, Tehran-Qom Fwy., Tehran, Iran

Tel: +98-21-56231414/6

Fax: +98-21-56235810

Inquiries: or [a] katibehafra.com

*Replace [a] with @ in email address.

ارتباط با کتیبه افرا